Sushi Garden

3048 E. Broadway Blvd.
Tucson, AZ 85716